Polityka bezpieczeństwa

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa odnosi się do przetwarzania danych osobowych

  1. W celu realizacji naszych usług przetwarzamy następujące dane osobowe: wizerunek, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  2. Dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres czasu niezbędny do realizacji usługi.
  3. Pliki zawierające dane osobowe przetwarzane są na systemie dyskowym NAS z kontrolą dostępu zrealizowaną przez udostępnienie zasobów tylko jednemu użytkownikowi, który rozpoznawany jest na podstawie osobistych poświadczeń (nazwa użytkownika i tajne hasło), prawa dostępu do plików umożliwiają dostęp tylko osobom uprawnionym.
  4. Dostęp do komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe chroniony jest poprzez wykorzystane odrębnych kont użytkowników, którzy rozpoznawani są na podstawie osobistych poświadczeń (nazwa użytkownika i tajne hasło), prawa dostępu do plików umożliwiają dostęp tylko osobom uprawnionym.
  5. Przetwarzanie danych osobowych może być powierzone innym zaufanym podmiotom, z którymi zawarto stosowne umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  6. Po wykonaniu usługi dane osobowe są kasowane.